תגובה לקלט מהמשתמש

ניתן להגיב ללחיצה של המשתמש על מקש כלשהוא במקלדת ע”י שימוש בארוע when key לדוגמא:

ship is a gemini
when key Left is pressed do
  ship.move left 1 in 0.1 seconds
end do

תכנית זאת מציגה חללית על המסך וכל פעם שהמשתמש לוחץ על חץ שמאלה היא זזה מטר 1 שמאלה במהירות של עשירית שניה. כך, ניתן להוסיף תגובה ללחיצות על מקשים שונים לדוגמא:

ship is a gemini
when key R is pressed do
  ship.turn right 30 in 0.1 seconds
end do

when key L is pressed do
  ship.turn left 30 in 0.1 seconds
end do

בדוגמא הזאת אנו מגיבים ללחיצה על המקשים R ו- L ומסובבים את החללית ימינה ושמאלה בהתאמה.

בסרטון הזה מוסבר השימוש בתגובה לארועי מקלדת לתלמידים בתיכון “און” בתל אביב: